27   240
6   166
50   282
98   487
12   272
17   316
80   346
13   210
4   143
24   222
I sometimes do videos too…
Yeah She Lifts – Euphemia Senar
Yeah She Lifts – Nicola Jane Hobbs
Yeah, She Lifts – Nikki Burton
Yeah, She Lifts – Nicola Joyce
Yeah, She Lifts – Gemma Bailey
Food I’m Loving